درتشیع جنازه مهستی

سلامی بدلپذیری خودتان
 
مراسم تشیع جنازه مهستی هم دیدنی بود ... بصورت مستقیم پخش میشد. بعضی
 
از مردم گریان بودند وبعضی هم برای  مصاحبه، گریان میشدند!!!.
 
از همه حالگیرتر پیرمردی 70 ساله بود که خیلی احساساتی شد. وقتیکه
 
میکروفن بش رسید چنین گفت: من از راه دور آمدم تا در مراسم امروز شرکت
 
کنم. آرزو میکردم که تابوت خانم مهستی رو گاری میذاشتن و بجای قاطر از من
 
دکتر، برای کشیدن تابوت استفاده میکردند!!!!
 
اینها از طبقه تحصیل کرده و دانشمندان ایران زمین هستند که سالهای سال در
 
امریکا زندگی کرده اند .
 
امیراسدالله علم یکی ازاشراف واز مقتدرترین رجال عصر پهلوی دوم بود. روزی که
 
بعلت بیماری از سمت وزیر دربار شاهنشاهی استعفا داد، درپایان استعفانامه خود
 
به شاه چنین نوشت:
 
غلام خاک پای همایونی - اسدالله علم
 
اگر باورتان نمیشود به کتاب خاطراتش رجوع کنید... تازه اینها اشراف زادگان و رجال
 
تاریخ معاصر ایران هستند. و از این مثالها فراوان در تاریخ ما هست.
 
سعی کنیم ما اینگونه نباشیم
 
 
 


Add a Comment

مهرداد from Iran, Islamic Republic of
July, 08, 2007 11:40 PM
من هم اين صحنه رو ديدم . كاش مردم ما و خود ما و خود من حتي اينگونه چاپلوس نبوديم. ما اينگونه بار آمده ايم